Tăng Mắt Livestream (1.800đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Mắt Livestream Shopee
- Mắt sẽ tăng sau khi mua khoảng 5 phút
- Số lượng mắt có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Số lượng mắt được cộng dồn nếu như mua liên tục nhiều lần
- Thời gian xem livestream là 30 phút
- Do Shopee có thể quét mạnh dẫn đến không tăng mắt nên cài số lượng tăng mắt nhỏ trước, nếu thấy ổn định hãy cài số lượng nhiều
- Gói này không hoàn tiền trong mọi trường hợp
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Mắt Livestream Shopee
- Mắt sẽ tăng sau khi mua khoảng 5 phút
- Số lượng mắt có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Số lượng mắt được cộng dồn nếu như mua liên tục nhiều lần
- Thời gian xem livestream là 60 phút
- Do Shopee có thể quét mạnh dẫn đến không tăng mắt nên cài số lượng tăng mắt nhỏ trước, nếu thấy ổn định hãy cài số lượng nhiều
- Gói này không hoàn tiền trong mọi trường hợp
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Mắt Livestream Shopee
- Mắt sẽ tăng sau khi mua khoảng 5 phút
- Số lượng mắt có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Số lượng mắt được cộng dồn nếu như mua liên tục nhiều lần
- Thời gian xem livestream là 90 phút
- Do Shopee có thể quét mạnh dẫn đến không tăng mắt nên cài số lượng tăng mắt nhỏ trước, nếu thấy ổn định hãy cài số lượng nhiều
- Gói này không hoàn tiền trong mọi trường hợp
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Mắt Livestream Shopee
- Mắt sẽ tăng sau khi mua khoảng 5 phút
- Số lượng mắt có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Số lượng mắt được cộng dồn nếu như mua liên tục nhiều lần
- Thời gian xem livestream là 120 phút
- Do Shopee có thể quét mạnh dẫn đến không tăng mắt nên cài số lượng tăng mắt nhỏ trước, nếu thấy ổn định hãy cài số lượng nhiều
- Gói này không hoàn tiền trong mọi trường hợp
*Tối thiểu: 50 | Tối đa: 20,000
Thành tiền:
0 VND